Välkommen till Jyckesta Hundkunskap AB  Kurser och föreläsningar på uppdrag

Jyckesta Hundkunskap AB genomför kurser och föreläsningar på olika platser i landet på uppdrag av annan arrangör. Bland våra uppdragsgivare finns bland annat Statliga myndigheter och organisationer, gymnasieskolor, hundutbildningsföretag, studieförbund, SBK, SKK, lokala hundklubbar, rasklubbar, uppfödare, träningsgrupper med flera. Mestadels är det Curt som genomför utbildningsuppdrag på annan ort än Nyköping.


Vi vänder oss till:

Valpägare, hundägare, kursledare och instruktörer, testledare, beskrivare och funktionärer inom testverksamhet, tävlingsförare, yrkeshundförare, uppfödare med flera.


Upplägg:

Innehåll och utbildningsnivå anpassas till respektive målgrupp och efter arrangörens önskemål.


Vill du anlita oss för en kurs eller föreläsning - en kväll, dag, hel helg eller längre - är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta om dina önskemål och för att få prisuppgift.

Tema: Valputveckling

Det finns mycket du själv kan göra för att det framtida livet tillsammans med din hund ska bli trivsamt och framgångsrikt. Med rätt förberedelser och kunskaper skapar du de bästa förutsättningarna.


Exempel på inriktning av föreläsning/kurs:


Att välja rätt valp

Val av ras, uppfödare och individ ur en kull. Att samla och följa upp dokumentation innan valpköpet. Valptester - vad säger dessa om framtida personlighet?


Utveckla valpens personlighet

Hur kan du redan tidigt upptäcka valpens speciella egenskaper? Hur utvecklar du dessa på bästa sätt och vilka faktorer påverkar utvecklingen?

Tema: Relation och kommunikation

En god relation mellan hund och ägare berikar all form av samvaro för båda parter. En kommunikation där hund och ägare förstår varandra underlättar all inlärning vare sig det gäller vardagslydnad eller träning av avancerade färdigheter. Många av de "problembeteenden" som en del hundar utvecklar grundar sig på brister i relationen och kommunikationen.


Exempel på inriktning av föreläsning/kurs:


Vår relation

Vad menas med en god relation? Hur skapar jag en relation byggd på ömsesidigt förtroende och respekt? Kommunikationens och språkutvecklingens betydelse. Känslor och attityder.


Problemlösning

Hur löser jag ett redan uppkommet problembeteende? Hur får jag min hund att omvärdera någon viss situation? Relationens och kommunikationens betydelse i förändringsträningen. Tillämpning av träningsåtgärder i aktuella situationer.


"Problemhundar" i kursverksamhet

Problemanalys. Analys av relationen mellan hund och ägare. Strategier för problemlöning. Hur integrera i gruppen? Träningsråd anpassat till ekipaget. Långsiktig träningsplanering. 

Tema: Hundens mentalitet och personlighet

Ju bättre kunskaper vi har om hundens mentala egenskaper och personlighet desto bättre förstår vi den. Förståelsen är viktig ur flera perspektiv - både i vardagen men ochså vid träning av den arbetande hunden. Förstår vi vår hund kan vi på rätt sätt anpassa vårt eget agerande och nå ett framgångsrikt resultat i de flesta situationer.


Exempel på inriktning av föreläsning/kurs:


Allmän mentalkunskap

Vad säger hunden och varför gör den si eller så i olika situationer? Lär dig förstå hundens reaktioner genom att träna dig i att "läsa av" dess signaler och beteenden.


Mentalitet kopplat till vardagligt umgänge

Att utgå från hundindividens mentala förutsättningar vid inlärning av vardagslydnad och i det allmänna umgänget ger bästa grunden för en trivsam tillvaro. Vad är viktigt att tänka på? Hur bör jag själv agera?


Mentalitet kopplat till hundträning

Med kunskaper om din hunds mentala förutsättningar och personlighet underlättas all form av hundträning. Det blir lättare att anpassa valet av träningsmetod och att skapa rätt upplevelser och känslor hos hunden både vid träning, tävling och prov.

Tema: Testverksamhet

I dag finns många olika sätt att beskriva eller testa hundars mentala egenskaper. Hur går de olika testerna till? Vad bedöms/beskrivs? Vilka skillnader och likheter finns mellan testerna? Varför bör man låta sin hund delta? Hur kan vi tolka och använda resultaten?


Exempel på inriktning av föreläsning/kurs:


Mentalbeskrivning (MH) och Mentaltest (MT)

Vad ingår i Svenska Brukshundklubbens MH och MT? Vari ligger skillnaden mellan att beskriva respektive bedöma mentala egenskaper? Hur kan vi tolka testprotokoll, spindeldiagram och andra sammanställningar? Användande av rasprofiler.


Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Vid Svenska Kennelklubbens nya beskrivning (BPH) får hundar av alla raser delta. BPH gör det lättare för den "vanlige" hundägaren att förstå den egna hundens agerande i olika situationer. Vi berättar om hur BPH-beskrivningen är upplagd, varför man som hundägare bör delta och hur resultatet kan hjälpa dig att förstå din hund bättre.


Funktionsprov

Exempel på funktionsprov och dessas uppbyggnad och innehåll. Funktionsprov som komplement till MH och BPH. Tolkning av protokoll och resultat.

Träningsgrupper

I etablerade träningsgrupper är det värdefullt att ibland inhämta inspiration, tips och idéer "utifrån" för att komma vidare i träningen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter när det gäller träningen av sök- och spårhunden samt lydnadsmomenten i bruks- och lydnadsprov.

Copyright © All Rights Reserved